รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 3d sketch ครูผู้สอน นายฐิติกร ประครองญาติ
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.นายฐิติกร ประครองญาติ
- 15 11
2 中国结 ถักเชือกจีน ครูผู้สอน นางสาวสุวรรณี อันสนธิ์
สถานที่เรียน : ห้องจีน
1.นางสาวสุวรรณี อันสนธิ์
20 24
3 A-math & digital learning club ครูผู้สอน นางพรพิไล จันทะภา คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 723
1.นางพรพิไล จันทะภา
20 20
4 A-math & digital learning club ครูผู้สอน นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา
สถานที่เรียน : 724
1.นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา
20 19
5 A-Math ม.ปลาย ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล ตรีศาสตร์
สถานที่เรียน : 725
1.นางสาวพรพิมล ตรีศาสตร์
- - - 20 19
6 Amazing Chemistry ครูผู้สอน นางไพรินทร์ เจริญศิริ
สถานที่เรียน : 0
1.นางไพรินทร์ เจริญศิริ
- - - - - 20 23
7 Anti-Aging ครูผู้สอน นางยุวดี คำตา
สถานที่เรียน : 525
1.นางยุวดี คำตา
- - - 20 9
8 Anuruk KNW ครูผู้สอน นางสาวสุนิสา พงษ์ศรี
สถานที่เรียน : 523
1.นางสาวสุนิสา พงษ์ศรี
- - - - 20 3
9 Awesome English Game ครูผู้สอน นางมยุเรศ บรรพโคตร
สถานที่เรียน : 528
1.นางมยุเรศ บรรพโคตร
- - - - - 20 3
10 basic mathematics ครูผู้สอน นางสาวอมรรัตน์ โม้ทองศรี
สถานที่เรียน : 737
1.นางสาวอมรรัตน์ โม้ทองศรี
- - - 20 20
11 Block Coding ครูผู้สอน นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร
- - - 20 2
12 Chinese Club 1 (1/15) ครูผู้สอน นายเดชชาติ ทองดี
สถานที่เรียน : 632
1.นายเดชชาติ ทองดี
- - - - - 20 27
13 Chinese Club 2 ครูผู้สอน นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร
สถานที่เรียน : 414
1.นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร
- - - - - 20 34
14 Chinese for fun ครูผู้สอน นายณรงค์ชัย ยอยรู้รอบ
สถานที่เรียน : 212
1.นายณรงค์ชัย ยอยรู้รอบ
- - - 20 20
15 crossword game ครูผู้สอน นางปวีณวรรณ แทนไธสง
สถานที่เรียน : 414
1.นางปวีณวรรณ แทนไธสง
20 19
16 D I Y ครูผู้สอน นางมยุรี จันทรา
สถานที่เรียน : ศิลปะ
1.นางมยุรี จันทรา
20 20
17 Eng Me Up ครูผู้สอน นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
สถานที่เรียน : 415
1.นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
- - - - - 20 3
18 English for College ครูผู้สอน นายเถลิงศักดิ์ ยุบล
สถานที่เรียน : 513
1.นายเถลิงศักดิ์ ยุบล
- - - - - 20 5
19 English for Communication ครูผู้สอน นางกนกกานต์ รองไชย
สถานที่เรียน : 515
1.นางกนกกานต์ รองไชย มุ่งเขตกลาง
- - - - 20 20
20 English for daily life ครูผู้สอน นางสาวสมพิส หาญมนตรี
สถานที่เรียน : 412
1.นางสาวสมพิส หาญมนตรี
- - - - - 20 13
21 English for Entertainment ครูผู้สอน นางธีรภรณ์ ถึงงามคุณทรัพย์
สถานที่เรียน : 412
1.นางธีรภรณ์ ถึงงามคุณทรัพย์
- - - - 20 24
22 English For M.2 ครูผู้สอน นางสาวเพ็ญนภา สมแวง
สถานที่เรียน : 516
1.นางสาวเพ็ญนภา สมแวง
- - - - - 20 20
23 English from song ครูผู้สอน นางสาววัชรีวรรณ เศวตวงษ์มนตรี
สถานที่เรียน : 413
1.นางสาววัชรีวรรณ เศวตวงษ์มนตรี
20 20
24 English in daily life ครูผู้สอน นางสาวสุวัลยา นิราศสูงเนิน
สถานที่เรียน : 514
1.นางสาวสุวัลยา นิราศสูงเนิน
- - - - - 20 20
25 English is fun ครูผู้สอน นางสุมาลี กองเกิด
สถานที่เรียน : 514
1.นางสุมาลี กองเกิด
- - - - - 20 19
26 English Skills ครูผู้สอน นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์
สถานที่เรียน : 516
1.นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์
- - - 20 20
27 English With Songs 2 ครูผู้สอน นางปารณีย์ สุทธิประภา
สถานที่เรียน : 513
1.นางปารณีย์ สุทธิประภา
- - - - - 20 19
28 English​ for​ you​ ครูผู้สอน นางชื่นชม ก้อนมณี
สถานที่เรียน : 515
1.นางชื่นชม ก้อนมณี
- - - 20 20
29 Enjoy English ครูผู้สอน นางพรพิมล บุบผาโสภา
สถานที่เรียน : 512
1.นางพรพิมล บุบผาโสภา
- - - 20 20
30 Esport ครูผู้สอน นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง
สถานที่เรียน : 334
1.นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง
30 33
31 French in France ครูผู้สอน นางสาวนลพรรณ เหลี่ยมไทย
สถานที่เรียน : ฝรั่งเศส
1.นางสาวนลพรรณ เหลี่ยมไทย
- - - - 20 26
32 Game ครูผู้สอน นางเกษมณี พิสุทธมภสิทธิ
สถานที่เรียน : 528
1.นางเกษมณี พิสุทธมภสิทธิ
- - - - - 20 19
33 Games ม.1 ครูผู้สอน นางเกษมณี พิสุทธมภสิทธิ
สถานที่เรียน : ห้องภาษาต่างประเทศ
1.นางเกษมณี พิสุทธมภสิทธิ
- - - - - 20 17
34 German for PAT 7.2 ครูผู้สอน นางวิมล ลิ้มเลิศมงคล
สถานที่เรียน : ห้องเยอรมัน
1.นางวิมล ลิ้มเลิศมงคล
- - - 20 10
35 Happy Land Kaennakhonwitthayalai ครูผู้สอน นางวชิรญาณ์ ขาวจุ้ย
สถานที่เรียน : 0
1.นางวชิรญาณ์ ขาวจุ้ย
- - - 20 20
36 HSK 3 ข้ามกาลเวลา ครูผู้สอน นายชาญณรงค์ นาชิต
สถานที่เรียน : 211
1.นายชาญณรงค์ นาชิต
- - - 20 17
37 HSK 4 สานฝันคนอยากเรียนจีน ครูผู้สอน นางสาววิภาพรรณ พานศรี
สถานที่เรียน : 211
1.นางสาววิภาพรรณ พานศรี
- - - 20 13
38 Impromptu Speech ครูผู้สอน นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์
สถานที่เรียน : 413
1.นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์
- - - - 20 12
39 iPad for English ครูผู้สอน นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
สถานที่เรียน : ICT
1.นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
- - - - - 20 19
40 KNW คิดเพื่อโลก ทำเพื่อโลก ครูผู้สอน นางไอลดา ประจันตเสน
สถานที่เรียน : ห้องทะเบียน
1.นางไอลดา ประจันตเสน
- - - - - 20 16
41 Let's Speak English ครูผู้สอน นางอนงค์ พระคุณ
สถานที่เรียน : 511
1.นางอนงค์ พระคุณ
- - - 20 18
42 Make up and Hair เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต (ครูชาญศักดิ์)
สถานที่เรียน : กลุ่มสาระภาษาไทย อาคาร 4
1.นายชาญศักดิ์ มูลโคกสูง
20 21
43 Math Lab ครูผู้สอน นางสาวทัศนีย์ หาแก้ว
สถานที่เรียน : 735
1.นางสาวทัศนีย์ หาแก้ว
- - - - - 20 11
44 Netflix Chit Chat ครูผู้สอน นายธนชิต วะปะแก้ว
สถานที่เรียน : อาคาร 50 ปี
1.นายธนชิต วะปะแก้ว
- - - - - 20 20
45 Resume in English ครูผู้สอน นางสาวพาณิภัค บริหาร
สถานที่เรียน : 416
1.นางสาวพาณิภัค บริหาร
- - - - - 20 0
46 Robot ครูผู้สอน นางสายบัว  พิมพ์มหา 
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.นางสายบัว พิมพ์มหา
- 15 13
47 Robot 1 ครูผู้สอน นายสุริยา  งามเจริญ 
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.นายสุริยา งามเจริญ
- 15 13
48 SCIENCE BOARD GAMES ครูผู้สอน นายธนัช คุรุปานเนาว์
สถานที่เรียน : 624
1.นายธนัช คุรุปานเนาว์
- - - - - 20 24
49 Science show ครูผู้สอน นางธิติมา อินทร์เสนลา
สถานที่เรียน : 623
1.นางธิติมา อินทร์เสนลา
- - - - 20 16
50 Spielt doch mit uns! ครูผู้สอน นางสาวปัญญรัตน์ กิจจารักษ์
สถานที่เรียน : เยอรมัน
1.นางสาวปัญญรัตน์ กิจจารักษ์
- - - - 20 17
51 Spot it! Game ครูผู้สอน นางสาวนนทิชา คำดวง
สถานที่เรียน : 415
1.นางสาวนนทิชา คำดวง
- - - 20 18
52 STEM INNOVATOR ครูผู้สอน นางชวนชื่น มลิลา
สถานที่เรียน : ห้อง STEM
1.นางชวนชื่น มลิลา
- - - 20 14
53 Story Telling ครูผู้สอน นางนพมาศ ประภา
สถานที่เรียน : 511
1.นางนพมาศ ประภา
- - - - - 20 14
54 TOP วิทย์ติดดาว ครูผู้สอน นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม
สถานที่เรียน : 0
1.นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม
- - - - - 20 29
55 กฎหมายน่ารู้ ครูผู้สอน นางสุภาพร สายปัญญา
สถานที่เรียน : 534
1.นางสุภาพร สายปัญญา
- - - - - 20 21
56 กระดานคำคม ครูผู้สอน นางสาวณัฐวดี ธาตุดี
สถานที่เรียน : 423
1.นางสาวณัฐวดี ธาตุดี
- - - 20 17
57 ก่อการรู้สู่ความสำเร็จ ครูผู้สอน นางอาลิษา ทองทวี
สถานที่เรียน : 222
1.นางอาลิษา ทองทวี
- - - - - 20 3
58 การงาน ครูผู้สอน นายณรงค์ ท่วมไธสง
สถานที่เรียน : 527
1.นายณรงค์ ท่วมไธสง
- - - - - 20 20
59 เกมคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางสุนันทา บุระคำ
สถานที่เรียน : 736
1.นางสุนันทา บุระคำ
- - - - 20 21
60 ขับร้อง ครูผู้สอน นายสมาน นาคทัด
สถานที่เรียน : ดนตรีไทย
1.นายสมาน นาคทัด
20 20
61 ขับร้องเพลง ครูผู้สอน นางศิริรัตน์ อำลอย
สถานที่เรียน : ดนตรีไทย
1.นางศิริรัตน์ อำลอย
20 21
62 ข่าวข้น คนรักคณิต ครูผู้สอน นางชุลิตา ไชยหงษ์
สถานที่เรียน : 737
1.นางชุลิตา ไชยหงษ์
- - - - 20 0
63 คณะกรรมการนักเรียน ครูผู้สอน นายพงศ์เทพ สำเภาแก้ว
สถานที่เรียน : ห้องกรรมการนักเรียน
1.นายพงศ์เทพ สำเภาแก้ว
- - - 30 26
64 คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางพรนิภา ดวงชิน
สถานที่เรียน : 726
1.นางพรนิภา ดวงชิน
- - - - - 20 20
65 คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางธาริณี ราชสีห์ 
สถานที่เรียน : 721
1.นางธาริณี ราชสีห์
- - - - - 20 18
66 คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางบุษบา ศรีไกรเพชร์
สถานที่เรียน : 724
1.นางบุษบา ศรีไกรเพชร์
- - - - - 20 0
67 คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางประภัสสร ปานเนาว์
สถานที่เรียน : 726
1.นางประภัสสร ปานเนาว์
- - - - - 20 12
68 คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางศิริญาดา ครุธแก้ว 
สถานที่เรียน : 728
1.นางศิริญาดา ครุธแก้ว
- - - - - 20 1
69 คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นายชัยณรงค์ คำภูมิหา
สถานที่เรียน : 728
1.นายชัยณรงค์ คำภูมิหา
- - - - 20 20
70 คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นายอุเทน นันสมบัติ
สถานที่เรียน : 732
1.นายอุเทน นันสมบัติ
- - - - - 20 15
71 คณิตศาสตร์ม.5 ครูผู้สอน นางศุภลักษณ์ วีระพลศิลป์
สถานที่เรียน : 725
1.นางศุภลักษณ์ วีระพลศิลป์
- - - - - 20 2
72 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ครูผู้สอน นางสาวกนกนันท์ วรรณภาส
สถานที่เรียน : 722
1.นางสาวกนกนันท์ วรรณภาส
- - - - - 20 21
73 คณิตศาสตร์หรรษา ครูผู้สอน นางสาวอรุณวรรณ์ ปัญเศษ
สถานที่เรียน : 734
1.นางสาวอรุณวรรณ์ ปัญเศษ
- - - - - 20 1
74 คลินิกหมอภาษา และภาษาพาสนุก ครูผู้สอน นางผาณิต นามวงษ์
สถานที่เรียน : 436
1.นางผาณิต นามวงษ์
- - - 20 19
75 ความเป็นเลิศวิชาพุทธ ครูผู้สอน นายแสงดาว มาตรนอก
สถานที่เรียน : 538
1.นายแสงดาว มาตรนอก
- - - - 20 2
76 คอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง
- - - - 20 20
77 คอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน นายทัพเทพ คงวิเชียร
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.นายทัพเทพ คงวิเชียร
- - - - 20 21
78 ค่ายคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางสาวภัทธิยา แสนจำสาร
สถานที่เรียน : 727
1.นางสาวภัทธิยา แสนจำสาร
- - - - - 20 12
79 คิดเลขเร็ว ครูผู้สอน นายจักรพงษ์ แผ่นทอง
สถานที่เรียน : 733
1.นายจักรพงษ์ แผ่นทอง
20 21
80 คีตวรรณคดีไทย ครูผู้สอน นางเกษนิภา นิลบาลัน
สถานที่เรียน : 432
1.นางเกษนิภา นิลบาลัน
- - - 20 0
81 คุยเฟื่องเรื่องภาษา ครูผู้สอน นายธีรธร รังสีปัญญา
สถานที่เรียน : 411
1.นายธีรธร รังสีปัญญา
- - - 20 19
82 เคมี ครูผู้สอน นางสุดาจันทร์ หินกลาง
สถานที่เรียน : 645
1.นางสุดาจันทร์ หินกลาง
- - - - 20 10
83 เคมี พอลิเมอร์ ครูผู้สอน นายธงชัย กองกะมุด
สถานที่เรียน : 324
1.นายธงชัย กองกะมุด
- - - - - 20 0
84 เคมีหรรษา ครูผู้สอน นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ
สถานที่เรียน : 324
1.นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ
- - - 20 4
85 โครงานคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นายสมพร บุญประมวล
สถานที่เรียน : 736
1.นายสมพร บุญประมวล
- - - 20 3
86 งานช่าง 1 ครูผู้สอน ศุภชัย สุวรรณศักดิ์
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม
1.นายสมศักดิ์ นามวงษ์
- - - - - 20 21
87 งานช่าง ครูผู้สอน นายขจร อาจดวงดี
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม
1.นายขจร อาจดวงดี
- - - - - 20 19
88 งานช่าง ครูผู้สอน นายสมศักดิ์  นามวงษ์
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม
1.นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์
- - - - - 20 20
89 งานประดิษฐ์ ครูผู้สอน นางทองใส ดีแสง
สถานที่เรียน : 526
1.นางทองใส ดีแสง
- - - - - 20 21
90 จรวดขวดน้ำ ครูผู้สอน นายวัชรินทร์ บุญหาญ
สถานที่เรียน : 721
1.นายวัชรินทร์ บุญหาญ
- - - - 20 20
91 ชมรม KNWCap ครูผู้สอน นายสุริยา งามเจริญ
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.นายสุริยา งามเจริญ
50 50
92 ชมรม KNW COVER DANCE ครูผู้สอน นายอภิรักษ์ ศรีพุทธา
สถานที่เรียน : 521
1.นายอภิรักษ์ ศรีพุทธา
50 49
93 ชมรมโครงสร้างภาพยนตร์และการแสดง ครูผู้สอน นายธนชิต วะปะแก้ว
สถานที่เรียน : อาคาร 50 ปี
1.นายธนชิต วะปะแก้ว
30 36
94 ชมรมดนตรีสากล k n w record ครูผู้สอน นายประวิทย์ แสงศรี
สถานที่เรียน : 522
1.นายประวิทย์ แสงศรี
50 23
95 ชีววิทยา ครูผู้สอน นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์
สถานที่เรียน : 645
1.นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์
- - - - - 20 21
96 ชีววิทยา ครูผู้สอน นางสาวภาวิณี แสงนา
สถานที่เรียน : 315
1.นางสาวภาวิณี แสงนา
- - - 20 17
97 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน ครูผู้สอน นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล
สถานที่เรียน : 314
1.นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล
- - - 20 27
98 ชุมนุมประชาสัมพันธ์ ครูผู้สอน นางอังคณา รัตนเพชร
สถานที่เรียน : 527
1.นางอังคณา รัตนเพชร
- - - - - 20 20
99 ซูโดกุ ครูผู้สอน นางสาวนาฏลัดดา จุลมา
สถานที่เรียน : 733
1.นางสาวนาฏลัดดา จุลมา
20 20
100 ซูโดกุ ครูผู้สอน ครูผู้สอน นางกาญจนา ปินใจยศ
สถานที่เรียน : 722
1.นางกาญจนา ปินใจยศ
- - - 20 20
101 ซูโดกุ ครูผู้สอน นายกอบตระกูล นะรินยา
สถานที่เรียน : 734
1.นายกอบตระกูล นะรินยา
20 20
102 ดนตรีไทย ครูผู้สอน นายวชิราวุธ เสโส
สถานที่เรียน : ดนตรีไทย
1.นายวชิราวุธ เสโส
20 29
103 ดนตรีพื้นเมือง ครูผู้สอน นายสิริศักดิ์ ดวงจิตร
สถานที่เรียน : ดนตรีพื้นเมือง
1.นายสิริศักดิ์ ดวงจิตร
20 20
104 ดาราศาสตร์ ครูผู้สอน นางสาวจิตติมา เขื่อนคำ
สถานที่เรียน : 333
1.นางสาวจิตติมา เขื่อนคำ
- - - - - 20 20
105 ดาราศาสตร์ ครูผู้สอน นายสุขสันติ์ การสะอาด
สถานที่เรียน : 333
1.นายสุขสันติ์ การสะอาด
- - - - - 20 9
106 ตะกร้อ ครูผู้สอน นายสุริยาวุฒิ อันสนธิ์
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายสุริยาวุฒิ อันสนธิ์
- - 20 20
107 ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ครูผู้สอน นางใจทิพย์ อึ้งตระกูล
สถานที่เรียน : 436
1.นางใจทิพย์ อึ้งตระกูล
- - - - 20 19
108 ตามรอยศิลปิน ครูผู้สอน นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์
สถานที่เรียน : ศิลปะ
1.นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์
- - - 20 19
109 ติวเข้มพิชิตฝัน (ภาษาไทย) ครูผู้สอน นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปิจำนงค์
สถานที่เรียน : 421
1.นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปิจำนงค์
- - - 20 20
110 ติวเคมี ครูผู้สอน นางสาวรุจิรัฐฏิกร สุวรรณไตร
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวรุจิรัฐฏิกร สุวรรณไตร
- - - - 22 18
111 ติวสังคมสบายสมอง ครูผู้สอน นางสาวภารดี สงวนศิลป์
สถานที่เรียน : 532
1.นางสาวภารดี สงวนศิลป์
- - - 20 21
112 ท่องสังคมสู่โลกกว้าง ครูผู้สอน นางพัชรินทร์ อาลัยลักษ์
สถานที่เรียน : 533
1.นางพัชรินทร์ อาลัยลักษ์
- - - - - 20 21
113 ทักษะชีวิตและสังคม ครูผู้สอน นางสาวธัญพัฒน์ แรมลี
สถานที่เรียน : 532
1.นางสาวธัญพัฒน์ แรมลี
- - - 20 20
114 ทัศนศิลป์ ครูผู้สอน นายชานนทร์ มุ่งเขตกลาง
สถานที่เรียน : ศิลปะ
1.นายชานนทร์ มุ่งเขตกลาง
- - - - - 20 14
115 เทเบิลเทนนิส ครูผู้สอน นายมานิตย์ ดนตรี
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายมานิตย์ ดนตรี
20 25
116 ธนาคารโรงเรียน ครูผู้สอน นางณัติพร บุตรตรา
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.นางณัติพร บุตรตรา
- - - - 20 19
117 ธนาคารโรงเรียน ม ต้น ครูผู้สอน นางดาราวรรณ อานันทนสกุล
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.นางดาราวรรณ อานันทนสกุล
- - - - 20 16
118 ธรรมรักษาทำ ครูผู้สอน นางกนกอร อัมพรัตน์
สถานที่เรียน : 536
1.นางกนกอร อัมพรัตน์
- - - - - 20 0
119 นวนิยาย ครูผู้สอน นางพัชราภรณ์ กุญชร
สถานที่เรียน : 434
1.นางพัชราภรณ์ กุญชร
- - - - - 20 20
120 นักบินน้อย ครูผู้สอน นายสกุลศึก โคตรพัฒน์
สถานที่เรียน : 621
1.นายสกุลศึก โคตรพัฒน์
- - - - - 20 19
121 นักบินน้อยแก่นนครวิทยาลัย ครูผู้สอน นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข
สถานที่เรียน : 621
1.นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข
- - - - - 20 23
122 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ครูกรุณา) ครูผู้สอน นางกรุณา หวันเสนา
สถานที่เรียน : 221
1.นางกรุณา หวันเสนา
- - - - - 20 17
123 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ครูขนิษฐา) ครูผู้สอน นางขนิษฐา ภูชาดา
สถานที่เรียน : 221
1.นางขนิษฐา ภูชาดา
- - - - - 20 12
124 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ครูปฏิมา ) ครูผู้สอน นางสาวปฏิมา พลยางนอก
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาวปฏิมา พลยางนอก
- - - - - 20 19
125 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (จิรวรรณ ) ครูผู้สอน นางสาวจิรวรรณ ทับสีหา
สถานที่เรียน : 223
1.นางสาวจิรวรรณ ทับสีหา
- - - - - 20 20
126 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ครูผู้สอน นางสาววลัญช์ภร งามโกศล
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาววลัญช์ภร งามโกศล
- - - - - 20 20
127 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.6 ครูผู้สอน นางกุศล แคนติ
สถานที่เรียน : 213
1.นางกุศล แคนติ
- - - - - 20 22
128 นักเรียนเรียนรวม ครูผู้สอน นางดวงจัน เพชรสมัย
สถานที่เรียน : 421
1.นางดวงจัน เพชรสมัย
20 20
129 นักเรียนเรียนรวม ครูผู้สอน นางสาวทิพย์พิพัฒน์ สนสมบัติ
สถานที่เรียน : ห้องเรียนร่วม
1.นางสาวทิพย์พิพัฒน์ สนสมบัติ
20 20
130 นักล่าเกียรติบัตรออนไลน์ ครูผู้สอน นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ
สถานที่เรียน : 747
1.นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ
- - - 20 48
131 นักศึกษาวิชาทหาร ม.4 ครูผู้สอน นางสาวจิรัชยา ศิลา
สถานที่เรียน : สนาม
1.นางสาวจิรัชยา ศิลา
- - - - - 20 140
132 นักศึกษาวิชาทหาร ม.5 ครูผู้สอน นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล
สถานที่เรียน : สนาม
1.นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล
- - - - - 50 105
133 นักศึกษาวิชาทหาร ม.6 ครูผู้สอน นายชาญชัย มาตย์ภูธร
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายชาญชัย มาตย์ภูธร
- - - - - 80 124
134 นาฏศิลป์ไทย ครูผู้สอน นางอารีรัช ผิวดี
สถานที่เรียน : ศิลปะ
1.นางอารีรัช ผิวดี
20 14
135 นาฏศิลป์พื้นเมือง ม.ต้น ครูผู้สอน นางสาวช่อเพชร แซ่ม่อ
สถานที่เรียน : นาฏศิปล์
1.นางสาวช่อเพชร แซ่ม่อ
- - - 20 30
136 นาฏศิลป์พื้ื้นเมือง ม.ปลาย ครูผู้สอน นางสุภาพร น้อยฤทธิ์
สถานที่เรียน : นาฏศิปล์
1.นางสุภาพร น้อยฤทธิ์
- - - 20 8
137 นิทานคุณธรรม ครูผู้สอน นางพัชรา นามวัฒน์
สถานที่เรียน : 533
1.นางพัชรา นามวัฒน์
- - - - - 20 21
138 บัลเลต์ ครูผู้สอน นางสาวณัฐสุดา นารีวิจิตร
สถานที่เรียน : บัลเลย์
1.นางสาวณัฐสุดา นารีวิจิตร
20 11
139 บาสเกตบอล ครูผู้สอน นายแมน พิมพะสอน
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายแมน พิมพะสอน
20 62
140 ประกันวินาศภัย ครูผู้สอน นางอารีย์ ลัทธิวรรณ
สถานที่เรียน : 537
1.นางอารีย์ ลัทธิวรรณ
- - - 20 18
141 ประชาสัมพันธ์ ครูผู้สอน นางเทียมจันทร์ บัวช่วย
สถานที่เรียน : 723
1.นางเทียมจันทร์ บัวช่วย
20 20
142 ประวัติฯ ครูผู้สอน นายวิเชียร พิมพ์ดีด
สถานที่เรียน : 534
1.นายวิเชียร พิมพ์ดีด
- - - - - 20 21
143 ปริศนาภาษาไทย ครูผู้สอน นางสาวพัชร์ลิตา วรสุริยลักษณ์
สถานที่เรียน : 435
1.นางสาวพัชร์ลิตา วรสุริยลักษณ์
- - - - - 20 20
144 พฤกษศาสตร์ ครูผู้สอน นางวิชดา หงษ์จ้อย
สถานที่เรียน : อาคารวิทย์
1.นางวิชดา หงษ์จ้อย
- - - 20 17
145 พลศึกษา ครูผู้สอน นายพงศ์อนันต์ จันทร์ผาย
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายพงศ์อนันต์ จันทร์ผาย
- - 20 18
146 พับกระดาษ ครูผู้สอน นางสาวปรียานุช มาตยารักษ์
สถานที่เรียน : 735
1.นางสาวปรียานุช มาตยารักษ์
- - - - - 20 20
147 พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ครูผู้สอน นายมาลัย กองธรรม
สถานที่เรียน : 538
1.นายมาลัย กองธรรม
- - - 30 9
148 เพลงสื่อภาษา - ครูผู้สอน นางสังวาล เถื่อนนาดี
สถานที่เรียน : 431
1.นางสังวาล เถื่อนนาดี
- - - 20 19
149 ฟิสิกส์ (ครูกฤตวรรณ) ครูผู้สอน นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์
สถานที่เรียน : 644
1.นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์
- - - - 20 0
150 ฟิสิกส์ (ครูกัลยาภรณ์) ครูผู้สอน นางกัลยาภรณ์ สุขเสริม
สถานที่เรียน : 644
1.นางกัลยาภรณ์ สุขเสริม
- - - - - 20 3
151 ฟิสิกส์ (ครูปัญจมา) ครูผู้สอน นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง
สถานที่เรียน : 645
1.นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง
- - - - 20 0
152 ฟิสิกส์ (ครูพักตร์วิภา) ครูผู้สอน นางพักตร์วิภา พาเบ้า
สถานที่เรียน : 623
1.นางพักตร์วิภา พาเบ้า
- - - - - 20 7
153 ฟิสิกส์ ครูผู้สอน นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล
- - - 20 6
154 ฟิสิกส์สร้างสรรค์ ครูผู้สอน นางสาวสุภาพร วงเวียง
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวสุภาพร วงเวียง
- - - - - 20 30
155 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครูผู้สอน นางปิยวรรณ มัธยมนันทน์
สถานที่เรียน : 0
1.นางปิยวรรณ มัธยมนันทน์
- - - 20 5
156 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครูผู้สอน นายกลยุทธ์ ทะกอง
สถานที่เรียน : 0
1.นายกลยุทธ์ ทะกอง
- - - 20 0
157 ฟุตซอล ครูผู้สอน นายสัมฤทธิ์ มาสิง
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายสัมฤทธิ์ มาสิง
- - 20 23
158 ฟุตบอล (ครูภาคภูมิ)
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายภาคภูมิ ลำมณีนิล
- - - - - 40 22
159 ฟุตบอล (รักษ์พงศ์ )
สถานที่เรียน : 0
1.นายรักษ์พงศ์ ไกรการ
- - - - - 40 39
160 ฟุตบอล (วณัฐนรี )
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวณัฐนรี จันตั้งอัด
- - - - - 40 28
161 ฟุตบอล (อรรถพล)
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายอรรถพล บุญมั่ง
- - - - - 40 38
162 ฟุตบอล ครูผู้สอน นายภรากรณ์ จันทรสวัสดิ์วิโรจน์
สถานที่เรียน : 0
1.นายภรากรณ์ จันทรสวัสดิ์วิโรจน์
- - - - - 50 27
163 ฟุตบอล ครูผู้สอน นายศุภรัช เจริญ
สถานที่เรียน : 0
1.นายศุภรัช เจริญ
- - - - - 40 30
164 ภาษาญี่ปุ่น ครูผู้สอน นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้ว
สถานที่เรียน : ญี่ปุ่น
1.นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้ว
- - - 20 29
165 ภาษาญี่ปุ่น ครูผู้สอน นางสาวทิฆัมพร ภคเมฆานนท์
สถานที่เรียน : ญี่ปุ่น
1.นางสาวทิฆัมพร ภคเมฆานนท์
- - - 20 17
166 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูผู้สอน นางกาญจนรัตน์ โต๊ะถม
สถานที่เรียน : ญี่ปุ่น
1.นางกาญจนรัตน์ โต๊ะถม
- - - 20 29
167 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครูผู้สอน นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรี
สถานที่เรียน : ฝรั่งเศส
1.นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรี
- - - 20 12
168 ภาษาพาเพลิน ครูผู้สอน นางวรรณวรางค์ โอฬาริกพันธ์
สถานที่เรียน : 431
1.นางวรรณวรางค์ โอฬาริกพันธ์
- - - - - 20 21
169 ภาษาเวียดนาม ครูผู้สอน นายกิตติพันธุ์ มีไกรราช
สถานที่เรียน : เวียดนาม 124
1.นายกิตติพันธุ์ มีไกรราช
- - - - - 20 19
170 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน นางสาวขนิษฐา โสระธิวา
สถานที่เรียน : 512
1.นางสาวขนิษฐา โสระธิวา
- - - - - 20 20
171 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน นางสาวรมณียา อุดมมาก
สถานที่เรียน : 225
1.นางสาวรมณียา อุดมมาก
- - - 20 8
172 มารยาทไทย ครูผู้สอน นางบานเย็น พรหมเทศ
สถานที่เรียน : 537
1.นางบานเย็น พรหมเทศ
- - - - - 20 18
173 ยุวกวีศรีแก่นนคร ครูผู้สอน นายพิพัฒน์ จำปาหวาย
สถานที่เรียน : 411
1.นายพิพัฒน์ จำปาหวาย
20 19
174 ยุวชนรักการออม ครูผู้สอน นางธิดาพร นามวงค์ษา
สถานที่เรียน : 523
1.นางธิดาพร นามวงค์ษา
- - - 20 24
175 โยธวาทิต ครูผู้สอน นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์
สถานที่เรียน : ห้องโยธวาทิต
1.นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์
20 31
176 รอบรู้ทันเหตุการณ์โลก ครูผู้สอน นางสาววรมัย สิงห์แก้ว
สถานที่เรียน : 524
1.นางสาววรมัย สิงห์แก้ว
- - - 20 20
177 รอบโลกน่ารู้ ครูผู้สอน นางพจนา สานุสัตย์
สถานที่เรียน : 535
1.นางพจนา สานุสัตย์
- - - - - 20 15
178 รักการอ่าน ครูผู้สอน นางเนาวรัตน์ วิลาวรรณ์
สถานที่เรียน : 433
1.นางเนาวรัตน์ วิลาวรรณ์
- - - 25 26
179 รักษ์แก่นนครรักษ์สิ่งแวดล้อม ครูผู้สอน นายสุเมธ ราชสุวอ
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายสุเมธ ราชสุวอ
- - - - - 20 20
180 รักษ์ภาษาไทย ครูผู้สอน นางดารา สุดชาดี
สถานที่เรียน : 432
1.นางดารา สุดชาดี
- - - - - 20 1
181 รักษ์สุขภาพ ครูผู้สอน นางชฎากาญจน์ เจริญชนม์
สถานที่เรียน : 525
1.นางชฎากาญจน์ เจริญชนม์
- - - - - 20 15
182 รักษ์สุขภาพ ครูผู้สอน นางสุพัชรากร ควรขุนทด
สถานที่เรียน : 526
1.นางสุพัชรากร ควรขุนทด
- - - - - 20 25
183 เรารักเคมี ครูผู้สอน นางภัคจิรา กองกะมุด
สถานที่เรียน : อาคารวิทย์
1.นางภัคจิรา กองกะมุด
- - - - - 20 0
184 เรียนร่วม ครูผู้สอน นายเสรี วังมุข
สถานที่เรียน : 524
1.นายเสรี วังมุข
20 21
185 ไลก์สาระภาษาไทย ครูผู้สอน นางสาวเบญจมาพร กุพะลัง
สถานที่เรียน : 422
1.นางสาวเบญจมาพร กุพะลัง
- - - - - 20 19
186 วงโยธวาทิต ครูผู้สอน นายวิชรัชต์ นามสีลี
สถานที่เรียน : ห้องโยธวาทิต
1.นายวิชรัชต์ นามสีลี
20 28
187 วรรณกรรมเพลงในภาษาไทย ครูผู้สอน นางวลัยพรรณ ธงชัย
สถานที่เรียน : 433
1.นางวลัยพรรณ ธงชัย
- - - - - 25 3
188 วรรณศิลป์ ครูผู้สอน นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสุจริต
สถานที่เรียน : 423
1.นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสุจริต
- - - 20 5
189 วอลเลย์บอล ครูผู้สอน นายสมพร ตั้งศิริ
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายสมพร ตั้งศิริ
20 52
190 วัฒนธรรมจีน ครูผู้สอน นางสาวรมิตา เหนือผุยผาย
สถานที่เรียน : 212
1.นางสาวรมิตา เหนือผุยผาย
20 20
191 วัฒนธรรมญี่ปุ่น ครูผู้สอน นางสาวณชนก เพ็งสว่าง
สถานที่เรียน : ห้องญี่ปุ่น
1.นางสาวณชนก เพ็งสว่าง
- - - 40 40
192 วิชาสามัญสังคมศึกษา ครูผู้สอน นายณิชพน ทองประดับ
สถานที่เรียน : 521
1.นายณิชพน ทองประดับ
- - - - - 20 0
193 วิทย์​นอกห้องเรียน ครูผู้สอน นายพิเชษฐ์ พิมพ์มหา
สถานที่เรียน : 334
1.นายพิเชษฐ์ พิมพ์มหา
- - - 20 9
194 วิทยาศาสตร์ (ครูผู้สอน นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล
สถานที่เรียน : 0
1.นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล
- - - - 20 27
195 วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน นางดุษฎี นาเสงี่ยม
สถานที่เรียน : 646
1.นางดุษฎี นาเสงี่ยม
- - - - - 20 8
196 วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน นางศิริรุ่ง ดนตรี
สถานที่เรียน : 0
1.นางศิริรุ่ง ดนตรี
- - - - 28 21
197 วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน นางสาวศิริพรรณ สุขเอิบ
สถานที่เรียน : 623
1.นางสาวศิริพรรณ สุขเอิบ
- - - - - 20 18
198 วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน นางสาวอัญชนา ใบเข็ม
สถานที่เรียน : 646
1.นางสาวอัญชนา ใบเข็ม
- - - - - 20 20
199 วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน นายภาสกร แสนศรี
สถานที่เรียน : 0
1.นายภาสกร แสนศรี
- - - 28 19
200 วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน นายระชานนท์ ศรีเพชร
สถานที่เรียน : 0
1.นายระชานนท์ ศรีเพชร
- - - - 20 9
201 วิทยาศาสตร์รอบตัว ครูผู้สอน นางสาวจันทิพา ปรีดี
สถานที่เรียน : 325
1.นางสาวจันทิพา ปรีดี
- - - - - 20 18
202 วิทยาศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม ครูผู้สอน นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี
สถานที่เรียน : 622
1.นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี
- - - - - 20 20
203 ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ 2 ครูผู้สอน นางมนัสวี เหลาเกตุ
สถานที่เรียน : 531
1.นางมนัสวี เหลาเกตุ
- - - - 20 4
204 ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ครูผู้สอน นางบุศรินทร์ บุณยาดิศัย
สถานที่เรียน : 531
1.นางบุศรินทร์ บุณยาดิศัย
20 18
205 สนุกกับวรรณกรรม ครูผู้สอน นางปัทมาภรณ์ ปะนะมัง
สถานที่เรียน : 434
1.นางปัทมาภรณ์ ปะนะมัง
- - - - - 20 3
206 สอนศิลป์ ครูผู้สอน นายสัณฐิติ จ้ำนอก
สถานที่เรียน : ศิลปะ
1.นายสัณฐิติ จ้ำนอก
- - - - - 20 12
207 สังคมศึกษา ม.1 ครูผู้สอน นางศริยา ใหม่คามิกธนา
สถานที่เรียน : 536
1.นางศริยา ใหม่คามิกธนา
- - - - - 20 21
208 สังคมศึกษา ม.6 ครูผู้สอน นายอุดมศักดิ์ บุณยาดิศัย
สถานที่เรียน : 522
1.นายอุดมศักดิ์ บุณยาดิศัย
- - - - - 20 8
209 สาระชีวิต ครูผู้สอน นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
สถานที่เรียน : 325
1.นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
- - - - - 20 9
210 สิ่งแวดล้อม ครูผู้สอน นายกุศล ทัดโคกกรวด
สถานที่เรียน : อาคาร 1
1.นายกุศล ทัดโคกกรวด
- - - - - 20 21
211 หมากฮอส ครูผู้สอน นางสาวกาญจนา เคนสี
สถานที่เรียน : 727
1.นางสาวกาญจนา เคนสี
- - - - - 20 21
212 ห้องเรียนสีเขียว ครูผู้สอน นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม
สถานที่เรียน : ห้องเรียนสีเขียว
1.นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม
- - - - - 20 19
213 ห้องเรียนสีเขียว ครูผู้สอน นางสาวเพชรัตนวรรณ วงศ์วิศว์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนสีเขียว
1.นางสาวเพชรัตนวรรณ วงศ์วิศว์
20 21
214 อักษราหรรษา ครูผู้สอน นางสุทธากานต์ พรมทอง
สถานที่เรียน : 435
1.นางสุทธากานต์ พรมทอง
- - - - - 20 19
215 อ่านอย่างเซียน เขียนอย่างเทพ ครูผู้สอน นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์
20 20
216 อาสาพยาบาล ครูผู้สอน นางสาวรัตนา สงผัด
สถานที่เรียน : พยาบาล
1.นางสาวรัตนา สงผัด
30 35
217 อีสปอร์ต (E-sport) ครูผู้สอน นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
สถานที่เรียน : 732
1.นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
50 50
218 อุตสาหกรรม ครูผู้สอน นายคทาวุธ สมทรัพย์
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม
1.นายคทาวุธ สมทรัพย์
- - - - - 20 11