ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ