การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2566

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น  เริ่มลงทะเบียน วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.40 น. ถึง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  เวลา 16.00 น. กิจกรรมชุมนุมที่คุณครูที่ปรึกษาล็อคไว้ให้นักเรียนติดต่อลงทะเบียนกับคุณครูที่ปรึกษาชุมนุม