รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 101-ชุมนุมเพลงสื่อภาษา-ครูผู้สอนนางสังวาล เถื่อนนาดี
สถานที่เรียน : 431
1.101-นางสังวาล เถื่อนนาดี
- - - 20 0
2 108-ชุมนุมภาษาพาเพลิน-ครูผู้สอนนางวรรณวรางค์ โอฬาริกพันธ์
สถานที่เรียน : 431
1.108-นางวรรณวรางค์ โอฬาริกพันธ์
- - - - - 20 25
3 117-ชุมนุมคีตวรรณคดีไทย-ครูผู้สอนนางเกษนิภา นิลบาลัน
สถานที่เรียน : 432
1.117-นางเกษนิภา นิลบาลัน
- - - 20 0
4 119-ชุมนุมรักษ์ภาษาไทย-ครูผู้สอนนางดารา สุดชาดี
สถานที่เรียน : 432
1.119-นางดารา สุดชาดี
- - - - - 20 13
5 120-ชุมนุมอ่านฟังเสียง-ครูผู้สอนนางวลัยพรรณ ธงชัย
สถานที่เรียน : 433
1.120-นางวลัยพรรณ ธงชัย
25 25
6 121-ชุมนุมรักการอ่าน-ครูผู้สอนนางเนาวรัตน์ วิลาวรรณ์
สถานที่เรียน : 433
1.121-นางเนาวรัตน์ วิลาวรรณ์
- - - 25 21
7 123-ชุมนุมนวนิยาย-ครูผู้สอนนางพัชราภรณ์ กุญชร
สถานที่เรียน : 434
1.123-นางพัชราภรณ์ กุญชร
- - - - - 20 16
8 126-ชุมนุมสนุกกับวรรณกรรม-ครูผู้สอนนางปัทมาภรณ์ ปะนะมัง
สถานที่เรียน : 434
1.126-นางปัทมาภรณ์ ปะนะมัง
- - - - - 20 0
9 127-ชุมนุมอักษราหรรษา-ครูผู้สอนนางสุทธากานต์ พรมทอง
สถานที่เรียน : 435
1.127-นางสุทธากานต์ พรมทอง
- - - - - 20 20
10 129-ชุมนุมปริศนาภาษาไทย-ครูผู้สอนนางสาวพัชร์ลิตา วรสุริยลักษณ์
สถานที่เรียน : 435
1.129-นางสาวพัชร์ลิตา วรสุริยลักษณ์
- - - - - 20 8
11 130-ชุมนุมคลินิกหมอภาษา และภาษาพาสนุก-ครูผู้สอนนางผาณิต นามวงษ์
สถานที่เรียน : 436
1.130-นางผาณิต นามวงษ์
- - - 20 21
12 131-ชุมนุมตะลุยโจทย์ภาษาไทย-ครูผู้สอนนางใจทิพย์ อึ้งตระกูล
สถานที่เรียน : 436
1.131-นางใจทิพย์ อึ้งตระกูล
- - - - 20 12
13 132-ชุมนุมติวเข้มพิชิตฝัน (ภาษาไทย)-ครูผู้สอนนางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปิจำนงค์
สถานที่เรียน : 421
1.132-นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปิจำนงค์
- - - 20 6
14 133-ชุมนุมนักเรียนเรียนรวม-ครูผู้สอนนางดวงจัน เพชรสมัย
สถานที่เรียน : 421
1.133-นางดวงจัน เพชรสมัย
20 22
15 134-ชุมนุมกระดานคำคม (ม.ต้น)-ครูผู้สอนนางสาวเบญจมาพร กุพะลัง
สถานที่เรียน : 422
1.134-นางสาวเบญจมาพร กุพะลัง
- - - 20 28
16 135-ชุมนุมคณะกรรมการนักเรียน-ครูผู้สอนนายชาญศักดิ์ มูลโคกสูง
สถานที่เรียน : 422
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.135-นายชาญศักดิ์ มูลโคกสูง
- - - 35 31
17 137-ชุมนุมวรรณศิลป์-ครูผู้สอนนางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสุจริต
สถานที่เรียน : 423
1.137-นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสุจริต
- - - 20 17
18 138-ชุมนุมกระดานคำคม (ม.ปลาย)-ครูผู้สอนนางสาวณัฐวดี ธาตุดี
สถานที่เรียน : 423
1.138-นางสาวณัฐวดี ธาตุดี
- - - 20 16
19 139-ชุมนุมกวีวังหลัง-ครูผู้สอนนายพิพัฒน์ จำปาหวาย
สถานที่เรียน : 411
1.139-นายพิพัฒน์ จำปาหวาย
- - - 20 23
20 140-ชุมนุมสนทนาภาษาไทย-ครูผู้สอนนายธีรธร รังสีปัญญา
สถานที่เรียน : 411
1.140-นายธีรธร รังสีปัญญา
- - - 20 20
21 151-ชุมนุมคัดลายมือ-ครูผู้สอนนายกรวิชญ์ ไชยมงคล
สถานที่เรียน : 412
1.151-นายกรวิชญ์ ไชยมงคล
- - - - - 20 19
22 203-ชุมนุมคณิตศาสตร์-ครูผู้สอนนางพรนิภา ดวงชิน
สถานที่เรียน : 721
1.203-นางพรนิภา ดวงชิน
- - - - - 20 12
23 205-ชุมนุมจรวดขวดน้ำ-ครูผู้สอนนายวัชรินทร์ บุญหาญ
สถานที่เรียน : 721
1.205-นายวัชรินทร์ บุญหาญ
- - - 20 22
24 206-ชุมนุมคณิตศาสตร์-ครูผู้สอนนางสาวนาฏลัดดา จุลมา
สถานที่เรียน : 722
1.206-นางสาวนาฏลัดดา จุลมา
- - - 20 20
25 223-ชุมนุมประชาสัมพันธ์-ครูผู้สอนนางเทียมจันทร์ บัวช่วย
สถานที่เรียน : 723
1.223-นางเทียมจันทร์ บัวช่วย
20 20
26 229-ชุมนุมA-math & digital learning club-ครูผู้สอนนางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา
สถานที่เรียน : 723
1.229-นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา
20 22
27 230-ชุมนุมA-math & digital learning club-ครูผู้สอนนางพรพิไล จันทะภา
สถานที่เรียน : 724
1.230-นางพรพิไล จันทะภา
20 21
28 231-ชุมนุมคณิตศาสตร์-ครูผู้สอนนางศิริญาดา ครุธแก้ว
สถานที่เรียน : 724
1.231-นางศิริญาดา ครุธแก้ว
- - - - - 20 0
29 233-ชุมนุมคณิตศาสตร์ ม.5-ครูผู้สอนนางสาวพรพิมล ตรีศาสตร์
สถานที่เรียน : 725
1.233-นางสาวพรพิมล ตรีศาสตร์
- - - - - 20 2
30 235-ชุมนุมคณิตศาสตร์ม.5-ครูผู้สอนนางศุภลักษณ์ วีระพลศิลป์
สถานที่เรียน : 725
1.235-นางศุภลักษณ์ วีระพลศิลป์
- - - - - 20 4
31 237-ชุมนุมคณิตศาสตร์-ครูผู้สอนนางธาริณี ราชสีห์
สถานที่เรียน : 726
1.237-นางธาริณี ราชสีห์
- - - - - 20 22
32 238-ชุมนุมเกมคณิตศาสตร์ม.ปลาย-ครูผู้สอนนางสาวกาญจนา เคนสี
สถานที่เรียน : 727
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.238-นางสาวกาญจนา เคนสี
- - - 20 6
33 239-ชุมนุมคณิตศาสตร์-ครูผู้สอนนางสาวภัทธิยา แสนจำสาร
สถานที่เรียน : 727
1.239-นางสาวภัทธิยา แสนจำสาร
- - - - - 20 4
34 240-ชุมนุมคณิตศาสตร์-ครูผู้สอนนางบุษบา ศรีไกรเพชร์
สถานที่เรียน : 728
1.240-นางบุษบา ศรีไกรเพชร์
- - - - - 20 20
35 241-ชุมนุมMath Genius-ครูผู้สอนนายชัยณรงค์ คำภูมิหา
สถานที่เรียน : 728
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.241-นายชัยณรงค์ คำภูมิหา
- - - - 40 49
36 242-ชุมนุมคณิตศาสตร์-ครูผู้สอนนางประภัสสร ปานเนาว์
สถานที่เรียน : 732
1.242-นางประภัสสร ปานเนาว์
- - - - - 20 0
37 244-ชุมนุมMath Alert-ครูผู้สอนนายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
สถานที่เรียน : 732
1.244-นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
- - - 20 7
38 246-ชุมนุมคิดเลขเร็ว-ครูผู้สอนนายจักรพงษ์ แผ่นทอง
สถานที่เรียน : 733
1.246-นายจักรพงษ์ แผ่นทอง
20 19
39 247-ชุมนุมรักคณิตคิดสนุก-ครูผู้สอนนางกาญจนา ปินใจยศ
สถานที่เรียน : 733
1.247-นางกาญจนา ปินใจยศ
- - - - - 20 7
40 248-ชุมนุมคณิตศาสตร์หรรษา-ครูผู้สอนนางสาวอรุณวรรณ์ ปัญเศษ
สถานที่เรียน : 734
1.248-นางสาวอรุณวรรณ์ ปัญเศษ
- - - - - 20 2
41 249-ชุมนุมซูโดกุ-ครูผู้สอนนายกอบตระกูล นะรินยา
สถานที่เรียน : 734
1.249-นายกอบตระกูล นะรินยา
- - - - - 20 20
42 250-ชุมนุมพับกระดาษ-ครูผู้สอนนางสาวปรียานุช มาตยารักษ์
สถานที่เรียน : 735
1.250-นางสาวปรียานุช มาตยารักษ์
- - - - - 20 20
43 251-ชุมนุมMath Lab-ครูผู้สอนนางสาวทัศนีย์ หาแก้ว
สถานที่เรียน : 735
1.251-นางสาวทัศนีย์ หาแก้ว
- - - - - 20 9
44 253-ชุมนุมเกมคณิตศาสตร์-ครูผู้สอนนางสุนันทา บุระคำ
สถานที่เรียน : 736
1.253-นางสุนันทา บุระคำ
- - - - 20 21
45 254-ชุมนุมเกมคณิตศาสตร์ม.ต้น-ครูผู้สอนนางสาวอมรรัตน์ โม้ทองศรี
สถานที่เรียน : 737
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.254-นางสาวอมรรัตน์ โม้ทองศรี
- - - - 20 18
46 255-ชุมนุมข่าวข้น คนรักคณิต-ครูผู้สอนนางชุลิตา ไชยหงษ์
สถานที่เรียน : 737
1.255-นางชุลิตา ไชยหงษ์
- - - - 20 19
47 256-ชุมนุมนักล่าเกียรติบัตรออนไลน์-ครูผู้สอนนางสาวอรสา ดิษฐเจริญ
สถานที่เรียน : 747
1.256-นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ
- - - 20 22
48 257-ชุมนุมคณิตศาสตร์-ครูผู้สอนนางจิราภรณ์ สารแสน
สถานที่เรียน : 748
1.257-นางจิราภรณ์ สารแสน
- - - 20 17
49 258-ชุมนุมรูบิค 3x3-ครูผู้สอนนายปฏิญญากรณ์ รักสัตย์
สถานที่เรียน : 748
1.258-นายปฏิญญากรณ์ รักสัตย์
20 20
50 301-ชุมนุมนักบินน้อย-ครูผู้สอนนายสกุลศึก โคตรพัฒน์
สถานที่เรียน : 621
1.301-นายสกุลศึก โคตรพัฒน์
- - - - - 20 20
51 302-ชุมนุมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.6-ครูผู้สอนนางสาวสุภาพร วงเวียง
สถานที่เรียน : 335
หมายเหตุ : เฉพาะ6/2
1.302-นางสาวสุภาพร วงเวียง
- - - - - 20 26
52 308-ชุมนุมScience show-ครูผู้สอนนางธิติมา อินทร์เสนลา
สถานที่เรียน : 623
1.308-นางธิติมา อินทร์เสนลา
- - - - 20 12
53 309-ชุมนุมTOPวิทย์ติดดาว-ครูผู้สอนนางจุฬารัตน์ แก้วหานาม
สถานที่เรียน : 715
1.309-นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม
- - - - - 20 19
54 310-ชุมนุมฟิสิกส์-ครูผู้สอนนายองอาจ ประจันตเสน
สถานที่เรียน : 335
1.310-นายองอาจ ประจันตเสน
- - - 20 0
55 311-ชุมนุมฟิสิกส์-ครูผู้สอนนางกัลยาภรณ์ สุขเสริม
สถานที่เรียน : 644
1.311-นางกัลยาภรณ์ สุขเสริม
- - - - - 20 7
56 312-ชุมนุมพฤกษศาสตร์-ครูผู้สอนนางวิชดา หงษ์จ้อย
สถานที่เรียน : อาคารวิทย์
1.312-นางวิชดา หงษ์จ้อย
- - - 20 20
57 313-ชุมนุมSTEM4INNOVATOR-ครูผู้สอนนางชวนชื่น มลิลา
สถานที่เรียน : ห้อง STEM
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.313-นางชวนชื่น มลิลา
35 18
58 313-ชุมนุมวิทยาศาสต์ทางการแพทย์-ครูผู้สอนนางชวนชื่น มลิลา
สถานที่เรียน : อาคาร6
หมายเหตุ : เฉพาะห้อง 4/3
1.313-นางชวนชื่น มลิลา
- - - - - 30 30
59 314-ชุมนุมฟิสิกส์-ครูผู้สอนนางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล
สถานที่เรียน : 335
1.314-นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล
- - - 20 22
60 315-ชุมนุมKNW คิดเพื่อโลก ทำเพื่อโลก-ครูผู้สอนนางไอลดา ประจันตเสน
สถานที่เรียน : ห้องทะเบียน
1.315-นางไอลดา ประจันตเสน
- - - - - 20 20
61 316-ชุมนุมธนาคารโรงเรียน-ครูผู้สอนนางณัติพร บุตรตรา
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.316-นางณัติพร บุตรตรา
- - - 20 22
62 318-ชุมนุมชีววิทยาในชีวิตประจำวัน-ครูผู้สอนนางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล
สถานที่เรียน : 314
1.318-นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล
- - - 20 20
63 324-ชุมนุมE-Sport-ครูผู้สอนนางอาทิตยา ศิริบุญเรือง
สถานที่เรียน : อาคารวิทย์
1.324-นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง
- - - 20 52
64 326-ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว-ครูผู้สอนนางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม
สถานที่เรียน : ห้องเรียนสีเขียว
1.326-นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม
- - - - - 20 7
65 328-ชุมนุมแบตมินตัน-ครูผู้สอนนางสาวเพชรัตนวรรณ วงศ์วิศว์
สถานที่เรียน : สนามแบตมินตัน
1.328-นางสาวเพชรัตนวรรณ วงศ์วิศว์
20 23
66 329-ชุมนุมเคมี พอลิเมอร์-ครูผู้สอนนายธงชัย กองกะมุด
สถานที่เรียน : 324
1.329-นายธงชัย กองกะมุด
- - - - - 20 1
67 330-ชุมนุมฟิสิกส์-ครูผู้สอนนางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์
สถานที่เรียน : 644
1.330-นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์
- - - - - 20 19
68 333-ชุมนุมเคมี-ครูผู้สอนนางสุดาจันทร์ หินกลาง
สถานที่เรียน : 645
1.333-นางสุดาจันทร์ หินกลาง
- - - - 20 22
69 336-ชุมนุมวิทยาศาสตร์-ครูผู้สอนนายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล
สถานที่เรียน : 0
1.336-นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล
- - - 20 20
70 339-ชุมนุมเคมีบันเทิง-ครูผู้สอนนางภัคจิรา กองกะมุด
สถานที่เรียน : อาคารวิทย์
1.339-นางภัคจิรา กองกะมุด
- - - - - 20 21
71 340-ชุมนุมวิทยาศาสตร์รอบตัว-ครูผู้สอนนางสาวจันทิพา ปรีดี
สถานที่เรียน : 325
1.340-นางสาวจันทิพา ปรีดี
- - - - - 20 8
72 341-ชุมนุมTOFEL 5/1-ครูผู้สอนนางศิริรุ่ง ดนตรี
สถานที่เรียน : 627
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.341-นางศิริรุ่ง ดนตรี
- - - - - 29 18
73 342-ชุมนุมเคมีหรรษา-ครูผู้สอนนางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ
สถานที่เรียน : 324
1.342-นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ
- - - 20 19
74 343-ชุมนุมดาราศาสตร์-ครูผู้สอนนางสาวจิตติมา เขื่อนคำ
สถานที่เรียน : 333
1.343-นางสาวจิตติมา เขื่อนคำ
- - - - - 20 16
75 344-ชุมนุมนักบินน้อยแก่นนครวิทยาลัย-ครูผู้สอนนายเสกสรรค์ สุวรรณสุข
สถานที่เรียน : 621
1.344-นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข
- - - - - 20 31
76 345-ชุมนุมติวเคมี-ครูผู้สอนนางสาวรุจิรัฐฏิกร สุวรรณไตร
สถานที่เรียน : พสวท.
1.345-นางสาวรุจิรัฐฏิกร สุวรรณไตร
- - - - - 22 28
77 346-ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์-ครูผู้สอนนางปิยวรรณ มัธยมนันทน์
สถานที่เรียน : 332
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.346-นางปิยวรรณ มัธยมนันทน์
- - - 20 23
78 347-ชุมนุมฟิสิกส์-ครูผู้สอนนางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง
สถานที่เรียน : 645
1.347-นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง
- - - - - 20 6
79 348-ชุมนุมวิทยาศาสตร์การแพทย์-ครูผู้สอนนางไพรินทร์ เจริญศิริ
สถานที่เรียน : 637
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม 5/2
1.348-นางไพรินทร์ เจริญศิริ
- - - - - 30 29
80 349-ชุมนุมTOFEL 6/1-ครูผู้สอนนายระชานนท์ ศรีเพชร
สถานที่เรียน : 628
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.349-นายระชานนท์ ศรีเพชร
- - - - - 26 19
81 350-ชุมนุมวิทย์รักษ์สุขภาพ-ครูผู้สอนนางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี
สถานที่เรียน : 622
1.350-นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี
- - - - - 20 22
82 351-ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์-ครูผู้สอนนายสุขสันติ์ การสะอาด
สถานที่เรียน : ศดร.(5033)
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.351-นายสุขสันติ์ การสะอาด
- - - 20 0
83 352-ชุมนุมชีววิทยา-ครูผู้สอนนางสาวพัชรวีย์ นามพิกุล
สถานที่เรียน : ห้องชีววิทยา
1.352-นางสาวพัชรวีย์ นามพิกุล
- - - 20 19
84 353-ชุมนุมวิทยาศาสตร์-ครูผู้สอนนายภาสกร แสนศรี
สถานที่เรียน : 315
1.353-นายภาสกร แสนศรี
- - - - - 28 7
85 354-ชุมนุมฟิสิกส์ประยุกต์-ครูผู้สอนนายกลยุทธ์ ทะกอง
สถานที่เรียน : 334
1.354-นายกลยุทธ์ ทะกอง
- - - - - 20 3
86 355-ชุมนุมวิทย์​นอกห้องเรียน​-ครูผู้สอนนายพิเชษฐ์ พิมพ์มหา
สถานที่เรียน : 334
1.355-นายพิเชษฐ์ พิมพ์มหา
- - - 20 18
87 356-ชุมนุมTOFEL 4/1-ครูผู้สอนนางสาวภาวิณี แสงนา
สถานที่เรียน : 635
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.356-นางสาวภาวิณี แสงนา
- - - - - 14 14
88 357-ชุมนุมHappy Land Kaennakhonwitthayalai-ครูผู้สอนนางวชิรญาณ์ ขาวจุ้ย
สถานที่เรียน : วิชาการ
1.357-นางวชิรญาณ์ ขาวจุ้ย
- - - 20 18
89 358-ชุมนุมคอมพิวเตอร์-ครูผู้สอนนายทัพเทพ คงวิเชียร
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.358-นายทัพเทพ คงวิเชียร
- - - - 20 20
90 360-ชุมนุมคอมพิวเตอร์-ครูผู้สอนนางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.360-นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง
- - - - 20 19
91 361-ชุมนุมBlock Coding-ครูผู้สอนนางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.361-นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร
- - - 20 18
92 363-ชุมนุมRobot-ครูผู้สอนนายสุริยา งามเจริญ
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.363-นายสุริยา งามเจริญ
- 15 15
93 364-ชุมนุม3d sketch-ครูผู้สอนนายฐิติกร ประครองญาติ
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.364-นายฐิติกร ประครองญาติ
- 15 16
94 365-ชุมนุมวิทยาศาสตร์-ครูผู้สอนนางสาวอัญชนา ใบเข็ม
สถานที่เรียน : 646
1.365-นางสาวอัญชนา ใบเข็ม
- - - - - 20 20
95 367-ชุมนุมวิทยาศาสตร์-ครูผู้สอนนางดุษฎี นาเสงี่ยม
สถานที่เรียน : 646
1.367-นางดุษฎี นาเสงี่ยม
- - - - - 20 3
96 368-ชุมนุมวิทยาศาสตร์-ครูผู้สอนนางสาวศิริพรรณ สุขเอิบ
สถานที่เรียน : 623
1.368-นางสาวศิริพรรณ สุขเอิบ
- - - - - 20 1
97 369-ชุมนุมฟิสิกส์-ครูผู้สอนนางพักตร์วิภา พาเบ้า
สถานที่เรียน : 623
1.369-นางพักตร์วิภา พาเบ้า
- - - - - 20 18
98 370-ชุมนุมTOFEL 4/1-ครูผู้สอนนายธนัช คุรุปานเนาว์
สถานที่เรียน : 635
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.370-นายธนัช คุรุปานเนาว์
- - - - - 14 12
99 371-ชุมนุมRobot-ครูผู้สอนนางสายบัว พิมพ์มหา
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.371-นางสายบัว พิมพ์มหา
- 15 15
100 390-ชุมนุมคอมพิวเตอร์-ครูผู้สอนนางสาวบุณยานุช จันทะขึ้น
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.390-นางสาวบุณยานุช จันทะขึ้น
- - - 20 22
101 402-ชุมนุมโยธวาทิต-ครูผู้สอนนายตะวันชาย มยุรีสวรรค์
สถานที่เรียน : ห้องโยธวาทิต
1.402-นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์
20 31
102 405-ชุมนุมพุทธศิลป์ถิ่นอีสาน-ครูผู้สอนนายมาลัย กองธรรม
สถานที่เรียน : 538
1.405-นายมาลัย กองธรรม
- - - - 20 19
103 423-ชุมนุมยุุวชนประกันภัย-ครูผู้สอนนางอารีย์ ลัทธิวรรณ
สถานที่เรียน : 537
1.423-นางอารีย์ ลัทธิวรรณ
- - - 20 19
104 426-ชุมนุมความเป็นเลิศวิชาพุทธ-ครูผู้สอนนายแสงดาว มาตรนอก
สถานที่เรียน : 538
1.426-นายแสงดาว มาตรนอก
- - - - - 20 20
105 427-ชุมนุมสังคมศึกษา-ครูผู้สอนนางศริยา ใหม่คามิกธนา
สถานที่เรียน : 536
1.427-นางศริยา ใหม่คามิกธนา
- - - - - 20 20
106 428-ชุมนุมธรรมะรักษาทำ-ครูผู้สอนนางกนกอร อัมพรัตน์
สถานที่เรียน : 536
1.428-นางกนกอร อัมพรัตน์
- - - - - 20 9
107 429-ชุมนุมรอบโลกน่ารู้-ครูผู้สอนนางพจนา สานุสัตย์
สถานที่เรียน : 535
1.429-นางพจนา สานุสัตย์
- - - - - 20 15
108 434-ชุมนุมรักษาดินแดน-ครูผู้สอนนายชาญชัย มาตย์ภูธร
สถานที่เรียน : สนาม
1.434-นายชาญชัย มาตย์ภูธร
- - - - 100 116
109 435-ชุมนุมประวัติฯ-ครูผู้สอนนายวิเชียร พิมพ์ดีด
สถานที่เรียน : 534
1.435-นายวิเชียร พิมพ์ดีด
- - - - - 20 20
110 436-ชุมนุมกฎหมายน่ารู้-ครูผู้สอนนางสุภาพร สายปัญญา
สถานที่เรียน : 534
1.436-นางสุภาพร สายปัญญา
- - - - - 20 21
111 437-ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์-ครูผู้สอนนางพัชรินทร์ อาลัยลักษ์
สถานที่เรียน : 533
1.437-นางพัชรินทร์ อาลัยลักษ์
- - - - - 20 19
112 439-ชุมนุมนิทานคุณธรรม-ครูผู้สอนนางพัชรา นามวัฒน์
สถานที่เรียน : 533
1.439-นางพัชรา นามวัฒน์
- - - - - 20 19
113 441-ชุมนุมสาระดีๆจาก Youtube-ครูผู้สอนนางสาวธัญพัฒน์ แรมลี
สถานที่เรียน : 532
1.441-นางสาวธัญพัฒน์ แรมลี
- - - - - 20 20
114 443-ชุมนุมสวดมนต์สร้างสุข-ครูผู้สอนนางสาวภารดี สงวนศิลป์
สถานที่เรียน : 532
1.443-นางสาวภารดี สงวนศิลป์
- 20 17
115 444-ชุมนุมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน-ครูผู้สอนนางมนัสวี เหลาเกตุ
สถานที่เรียน : 531
1.444-นางมนัสวี เหลาเกตุ
- - - 20 25
116 446-ชุมนุมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ-ครูผู้สอนนางบุศรินทร์ บุณยาดิศัย
สถานที่เรียน : 531
1.446-นางบุศรินทร์ บุณยาดิศัย
20 20
117 447-ชุมนุมA-LEVEL สังคมศึกษา-ครูผู้สอนนายณิชพน ทองประดับ
สถานที่เรียน : 521
1.447-นายณิชพน ทองประดับ
- - - - - 20 28
118 448-ชุมนุมชมรม KNW COVER DANCE-ครูผู้สอนนายอภิรักษ์ ศรีพุทธา
สถานที่เรียน : 521
1.448-นายอภิรักษ์ ศรีพุทธา
50 43
119 449-ชุมนุมดนตรีสากล k n w record-ครูผู้สอนนายประวิทย์ แสงศรี
สถานที่เรียน : 522
1.449-นายประวิทย์ แสงศรี
50 47
120 450-ชุมนุมสังคมศึกษา-ครูผู้สอนนายอุดมศักดิ์ บุณยาดิศัย
สถานที่เรียน : 522
1.450-นายอุดมศักดิ์ บุณยาดิศัย
- - - - - 20 16
121 451-ชุมนุมยุวชนรักการออม-ครูผู้สอนนางธิดาพร นามวงค์ษา
สถานที่เรียน : 523
1.451-นางธิดาพร นามวงค์ษา
- - - - - 20 29
122 452-ชุมนุมรอบรู้ภูมิศาสตร์-ครูผู้สอนนางสาวสุนิสา พงษ์ศรี
สถานที่เรียน : 523
1.452-นางสาวสุนิสา พงษ์ศรี
- - - 20 19
123 453-ชุมนุมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 2-ครูผู้สอนนางสาววรมัย สิงห์แก้ว
สถานที่เรียน : 524
1.453-นางสาววรมัย สิงห์แก้ว
- - - - 20 22
124 502-ชุมนุมรักษ์สุขภาพ-ครูผู้สอนนางชฎากาญจน์ เจริญชนม์
สถานที่เรียน : 525
1.502-นางชฎากาญจน์ เจริญชนม์
- - - - - 20 20
125 508-ชุมนุมAnti-Aging-ครูผู้สอนนางยุวดี คำตา
สถานที่เรียน : 525
1.508-นางยุวดี คำตา
- - - - - 20 2
126 509-ชุมนุมอาสาพยาบาล-ครูผู้สอนนางสาวรัตนา สงผัด
สถานที่เรียน : พยาบาล
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.509-นางสาวรัตนา สงผัด
- - - 30 33
127 511-ชุมนุมบาสเกตบอล-ครูผู้สอนนางสาวจิรัชยา ศิลา
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.511-นางสาวจิรัชยา ศิลา
40 25
128 514-ชุมนุมเทเบิลเทนนิส-ครูผู้สอนนายมานิตย์ ดนตรี
สถานที่เรียน : สนาม
1.514-นายมานิตย์ ดนตรี
20 22
129 521-ชุมนุมรักษ์แก่นนครรักษ์สิ่งแวดล้อม-ครูผู้สอนนายสุเมธ ราชสุวอ
สถานที่เรียน : สนาม
1.521-นายสุเมธ ราชสุวอ
- - - - - 20 4
130 525-ชุมนุมวอลเลย์บอล-ครูผู้สอนนายสมพร ตั้งศิริ
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.525-นายสมพร ตั้งศิริ
20 26
131 527-ชุมนุมตะกร้อ-ครูผู้สอนนายสุริยาวุฒิ อันสนธิ์
สถานที่เรียน : สนาม
1.527-นายสุริยาวุฒิ อันสนธิ์
- - 20 20
132 528-ชุมนุมฟุตซอล-ครูผู้สอนนายสัมฤทธิ์ มาสิง
สถานที่เรียน : สนาม
1.528-นายสัมฤทธิ์ มาสิง
- - - 20 16
133 529-ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร-ครูผู้สอนนายพงศ์อนันต์ จันทร์ผาย
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.529-นายพงศ์อนันต์ จันทร์ผาย
- - - - - 0 102
134 530-ชุมนุมคอสเพลย์-ครูผู้สอนนายพิพัฒน์ ศรีชัย
สถานที่เรียน : knw
1.530-นายพิพัฒน์ ศรีชัย
21 22
135 530-ชุมนุมฟุตซอล-ครูผู้สอนนายพิพัฒน์ ศรีชัย
สถานที่เรียน : สนาม
1.530-นายพิพัฒน์ ศรีชัย
- - - 20 20
136 560-ชุมนุมฟุตบอล-ครูผู้สอนนายภรากรณ์ จันทรสวัสดิ์วิโรจน์
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.560-นายภรากรณ์ จันทรสวัสดิ์วิโรจน์
- - - - - 30 25
137 564-ชุมนุมฟุตบอล-ครูผู้สอนนายรักษ์พงศ์ ไกรการ
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.564-นายรักษ์พงศ์ ไกรการ
- - - - - 30 31
138 577-ชุมนุมฟุตบอล-ครูผู้สอนนายอรรถพล บุญมั่ง
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.577-นายอรรถพล บุญมั่ง
- - - - - 30 13
139 578-ชุมนุมฟุตบอล-ครูผู้สอนนายศุภรัช เจริญ
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.578-นายศุภรัช เจริญ
- - - - - 30 19
140 579-ชุมนุมฟุตบอล-ครูผู้สอนนางสาวณัฐนรี จันตั้งอัด
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.579-นางสาวณัฐนรี จันตั้งอัด
- - - - - 30 23
141 580-ชุมนุมฟุตบอล-ครูผู้สอนนายภาคภูมิ ลำมณีนิล
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.580-นายภาคภูมิ ลำมณีนิล
- - - - - 30 44
142 601-ชุมนุมการเขียนภาพไทยประเพณี-ครูผู้สอนนางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์
สถานที่เรียน : ศิลปะ
1.601-นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์
- - - 20 15
143 604-ชุมนุมนาฏศิลป์พื้ื้นเมือง-ครูผู้สอนนางสุภาพร น้อยฤทธิ์
สถานที่เรียน : นาฏศิลป์
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.604-นางสุภาพร น้อยฤทธิ์
20 32
144 606-ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย-ครูผู้สอนนางอารีรัช ผิวดี
สถานที่เรียน : ศิลปะ
1.606-นางอารีรัช ผิวดี
20 18
145 607-ชุมนุมสอนศิลป์-ครูผู้สอนนายสัณฐิติ จ้ำนอก
สถานที่เรียน : ศิลปะ
1.607-นายสัณฐิติ จ้ำนอก
20 19
146 611-ชุมนุมD I Y-ครูผู้สอนนางมยุรี จันทรา
สถานที่เรียน : ศิลปะ
1.611-นางมยุรี จันทรา
20 20
147 612-ชุมนุมทัศนศิลป์-ครูผู้สอนนายชานนทร์ มุ่งเขตกลาง
สถานที่เรียน : ศิลปะ
1.612-นายชานนทร์ มุ่งเขตกลาง
20 22
148 613-ชุมนุมดนตรีพื้นเมือง-ครูผู้สอนนายสิริศักดิ์ ดวงจิตร
สถานที่เรียน : ดนตรีพื้นเมือง
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.613-นายสิริศักดิ์ ดวงจิตร
20 23
149 614-ชุมนุมวงโยธวาทิต-ครูผู้สอนนายวิชรัชต์ นามสีลี
สถานที่เรียน : ห้องโยธวาทิต
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.614-นายวิชรัชต์ นามสีลี
20 27
150 616-ชุมนุมขับร้องเพลงพาเพลิน-ครูผู้สอนนางศิริรัตน์ อำลอย
สถานที่เรียน : ดนตรี 3
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.616-นางศิริรัตน์ อำลอย
20 12
151 617-ชุมนุมบัลเลต์-ครูผู้สอนนางสาวณัฐสุดา นารีวิจิตร
สถานที่เรียน : บัลเลย์
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.617-นางสาวณัฐสุดา นารีวิจิตร
20 4
152 698-ชุมนุมดนตรีไทย-ครูผู้สอนนายวชิราวุธ เสโส
สถานที่เรียน : ดนตรีไทย
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.698-นายวชิราวุธ เสโส
20 12
153 706-ชุมนุมงานช่าง-ครูผู้สอนนายขจร อาจดวงดี
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม
1.706-นายขจร อาจดวงดี
- - - - - 20 16
154 725-ชุมนุมสิ่งแวดล้อม-ครูผู้สอนนายกุศล ทัดโคกกรวด
สถานที่เรียน : อาคาร 1
1.725-นายกุศล ทัดโคกกรวด
- - - - - 20 13
155 742-ชุมนุมรักษ์สุขภาพ-ครูผู้สอนนางสุพัชรากร ควรขุนทด
สถานที่เรียน : 526
1.742-นางสุพัชรากร ควรขุนทด
- - - - - 20 20
156 748-นักศึกษาวิชาทหาร-คุณครูคทาวุธ สมทรัพย์
สถานที่เรียน : สนาม
1.748-นายคทาวุธ สมทรัพย์
- - - - - 100 96
157 749-ชุมนุมเกษตรสร้างสรรค์-ครูผู้สอนนายวัฒนพงษ์ พรนิคม
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม
1.749-นายวัฒนพงษ์ พรนิคม
- - - 20 26
158 793-ชุมนุมการงานอาชีพ-ครูผู้สอนนายณรงค์ ท่วมไธสง
สถานที่เรียน : 527
1.793-นายณรงค์ ท่วมไธสง
- - - - - 20 20
159 813-ชุมนุมชุมนุมประชาสัมพันธ์-ครูผู้สอนนางอังคณา รัตนเพชร
สถานที่เรียน : 212
1.813-นางอังคณา รัตนเพชร
- - - - - 20 4
160 814-ชุมนุมภาษาต่างประเทศ-ครูผู้สอนนางเกษมณี พิสุทธมภสิทธิ
สถานที่เรียน : 528
1.814-นางเกษมณี พิสุทธมภสิทธิ
- - - - - 20 12
161 821-ชุมนุมStory Telling-ครูผู้สอนนางนพมาศ ประภา
สถานที่เรียน : 511
1.821-นางนพมาศ ประภา
- - - - - 20 14
162 827-ชุมนุมGerman for PAT 7.2-ครูผู้สอนนางวิมล ลิ้มเลิศมงคล
สถานที่เรียน : ห้องเยอรมัน
1.827-นางวิมล ลิ้มเลิศมงคล
- - - - 20 17
163 828-ชุมนุมEnglish with Netflix-ครูผู้สอนนางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
สถานที่เรียน : HCEC3 (ICT)
1.828-นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
- - - - - 20 22
164 829-ชุมนุมEnglish World-ครูผู้สอนนางสาวสุดศิริ ศิริคุณ
สถานที่เรียน : 224
1.829-นางสาวสุดศิริ ศิริคุณ
- - - - - 20 15
165 830-ชุมนุมภาษาอังกฤษ-ครูผู้สอนนางสาวขนิษฐา โสระธิวา
สถานที่เรียน : 512
1.830-นางสาวขนิษฐา โสระธิวา
- - - - - 20 22
166 831-ชุมนุมEnjoy English-ครูผู้สอนนางพรพิมล บุบผาโสภา
สถานที่เรียน : 512
หมายเหตุ : ล็อค Tofel 6/20
1.831-นางพรพิมล บุบผาโสภา
- - - - - 20 17
167 833-ชุมนุมListening English 2-ครูผู้สอนนางปารณีย์ สุทธิประภา
สถานที่เรียน : 513
1.833-นางปารณีย์ สุทธิประภา
- - - - - 20 12
168 834-ชุมนุมEng-For-U-ครูผู้สอนนายเถลิงศักดิ์ ยุบล
สถานที่เรียน : 513
1.834-นายเถลิงศักดิ์ ยุบล
- - - - - 20 3
169 835-ชุมนุมEnglish in daily life-ครูผู้สอนนางสาวสุวัลยา นิราศสูงเนิน
สถานที่เรียน : 514
1.835-นางสาวสุวัลยา นิราศสูงเนิน
- - - - - 20 18
170 837-ชุมนุมEnglish is fun-ครูผู้สอนนางสุมาลี กองเกิด
สถานที่เรียน : 514
1.837-นางสุมาลี กองเกิด
- - - - - 20 22
171 838-ชุมนุมEnglish​ for​ you​-ครูผู้สอนนางชื่นชม ก้อนมณี
สถานที่เรียน : 515
1.838-นางชื่นชม ก้อนมณี
- - - 20 20
172 840-ชุมนุมEnglish for Communication-ครูผู้สอนนางกนกกานต์ รองไชย มุ่งเขตกลาง
สถานที่เรียน : 515
1.840-นางกนกกานต์ รองไชย มุ่งเขตกลาง
- - - - 20 19
173 842-ชุมนุมKNW Fit and Firm-ครูผู้สอนนายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรี
สถานที่เรียน : ฝรั่งเศส
1.842-นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรี
- - - 40 35
174 843-ชุมนุมSpielt doch mit uns!-ครูผู้สอนนางสาวปัญญรัตน์ กิจจารักษ์
สถานที่เรียน : เยอรมัน
1.843-นางสาวปัญญรัตน์ กิจจารักษ์
- - - - 20 24
175 844-3/15 ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น-ครูผู้สอนนางสาวทิฆัมพร ภคเมฆานนท์
สถานที่เรียน : อาคาร6
1.844-นางสาวทิฆัมพร ภคเมฆานนท์
- - - - - 30 29
176 844-ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น-ครูผู้สอนนางสาวทิฆัมพร ภคเมฆานนท์
สถานที่เรียน : ญี่ปุ่น
1.844-นางสาวทิฆัมพร ภคเมฆานนท์
- - - 20 18
177 845-ชุมนุมFrench in France-ครูผู้สอนนางสาวนลพรรณ เหลี่ยมไทย
สถานที่เรียน : ฝรั่งเศส
1.845-นางสาวนลพรรณ เหลี่ยมไทย
- - - - 20 19
178 846-ตัดกระดาษจีน-ครูผู้สอนนางสาวสุวรรณี อันสนธิ์
สถานที่เรียน : ห้องจีน
1.846-นางสาวสุวรรณี อันสนธิ์
20 23
179 847-ชุมนุมNetflix Chit Chat-ครูผู้สอนนายธนชิต วะปะแก้ว
สถานที่เรียน : อาคาร ict ชั้น 5
1.847-นายธนชิต วะปะแก้ว
- - - - - 20 21
180 848-ชุมนุมAnime Japan-ครูผู้สอนนางฉมาพันธ์ สำเภาแก้ว
สถานที่เรียน : ญี่ปุ่น
1.848-นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้ว
- - - 20 13
181 849-ชุมนุมEnglish Skills-ครูผู้สอนนางนิธิดา ชื่นนิรันดร์
สถานที่เรียน : 516
1.849-นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์
- - - 20 20
182 851-ชุมนุมChinese Club 1 (1/15)-ครูผู้สอนนายเดชชาติ ทองดี
สถานที่เรียน : 632
1.851-นายเดชชาติ ทองดี
- - - - - 20 32
183 852-ชุมนุมEnglish For M.2-ครูผู้สอนนางสาวเพ็ญนภา สมแวง
สถานที่เรียน : 516
1.852-นางสาวเพ็ญนภา สมแวง
- - - - - 20 21
184 853-ชุมนุมEnglish for daily life-ครูผู้สอนนางสาวสมพิส หาญมนตรี
สถานที่เรียน : 412
1.853-นางสาวสมพิส หาญมนตรี
- - - - - 20 16
185 854-ชุมนุมภาษาอังกฤษ-ครูผู้สอนนางสาวนิตยา เสนาคำ
สถานที่เรียน : 615
1.854-นางสาวนิตยา เสนาคำ
- - - 20 0
186 855-ชุมนุมImpromptu Speech-ครูผู้สอนนางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์
สถานที่เรียน : 413
1.855-นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์
- - - - - 20 0
187 856-ชุมนุมEnglish from song-ครูผู้สอนนางสาววัชรีวรรณ เศวตวงษ์มนตรี
สถานที่เรียน : 413
1.856-นางสาววัชรีวรรณ เศวตวงษ์มนตรี
20 20
188 857-ชุมนุมcrossword game-ครูผู้สอนนางปวีณวรรณ แทนไธสง
สถานที่เรียน : 614
1.857-นางปวีณวรรณ แทนไธสง
- - - 20 19
189 858-ชุมนุมChinese Club 2-ครูผู้สอนนางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร
สถานที่เรียน : 414
1.858-นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร
- - - - - 20 47
190 859-ชุมนุมEnglish Portfolio -ครูผู้สอนนางสาวนนทิชา คำดวง
สถานที่เรียน : 415
1.859-นางสาวนนทิชา คำดวง
- - - 20 22
191 860-ชุมนุมEng Me Up-ครูผู้สอนนางสาวชุลีวรรณ สุขโข
สถานที่เรียน : 415
1.860-นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
- - - - - 20 0
192 861-ชุมนุมรอบรู้เรื่องญี่ปุ่น-ครูผู้สอนนางสาวณชนก เพ็งสว่าง
สถานที่เรียน : ห้องญี่ปุ่น 5025
1.861-นางสาวณชนก เพ็งสว่าง
- - - 20 20
193 862-ชุมนุมcrossword game-ครูผู้สอนนายปริญญ์ ศรีวรสาร
สถานที่เรียน : 614
1.862-นายปริญญ์ ศรีวรสาร
- - - 20 21
194 863-ชุมนุมHSK 3 ข้ามกาลเวลา-ครูผู้สอนนายชาญณรงค์ นาชิต
สถานที่เรียน : 211
1.863-นายชาญณรงค์ นาชิต
- - - 20 0
195 864-ชุมนุมภาษาเวียดนาม-ครูผู้สอนนายกิตติพันธุ์ มีไกรราช
สถานที่เรียน : เวียดนาม 124
1.864-นายกิตติพันธุ์ มีไกรราช
- - - - - 20 20
196 865-ชุมนุมHSK 4 สานฝันคนอยากเรียนจีน-ครูผู้สอนนางสาววิภาพรรณ พานศรี
สถานที่เรียน : 211
1.865-นางสาววิภาพรรณ พานศรี
- - - 20 0
197 870-ชุมนุมResume in English-ครูผู้สอนนางสาวพาณิภัค บริหาร
สถานที่เรียน : 416
1.870-นางสาวพาณิภัค บริหาร
- - - - - 20 0
198 883-ชุมนุมวัฒนธรรมจีน-ครูผู้สอนนางสาวรมิตา เหนือผุยผาย
สถานที่เรียน : 212
1.883-นางสาวรมิตา เหนือผุยผาย
20 20
199 894-ชุมนุมชุมนุม IP-ครูผู้สอนนางสาววรดา อันมาก
สถานที่เรียน : ICT
หมายเหตุ : ล็อคชุมนุม
1.894-นางสาววรดา อันมาก
30 31
200 895-ชุมนุมChinese for fun-ครูผู้สอนนายณรงค์ชัย ยอยรู้รอบ
สถานที่เรียน : 212
1.895-นายณรงค์ชัย ยอยรู้รอบ
- - - - - 20 20
201 899-ชุมนุมEnglish-ครูผู้สอนนางสาวรมณียา อุดมมาก
สถานที่เรียน : 225
1.899-นางสาวรมณียา อุดมมาก
- - - 20 17
202 900-ชุมนุมEnglish-ครูผู้สอนOle Gotfredsen
สถานที่เรียน : 618
1.900-Ole Gotfredsen
- - - - - 20 20
203 901-ชุมนุมEnglish-ครูผู้สอนZachary Hesketh
สถานที่เรียน : 617
1.901-Zachary Hesketh
- - - - - 20 20
204 902-ชุมนุมEnglish-ครูผู้สอนAndrew Marco
สถานที่เรียน : 615
1.902-Andrew Marco
- - - - - 20 20
205 903-ชุมนุมEnglish-ครูผู้สอนMaya Nardoni
สถานที่เรียน : 615
1.903-Maya Nardoni
- - - - - 20 18
206 904-ชุมนุมEnglish-ครูผู้สอนPaul Leadbeater
สถานที่เรียน : 618
1.904-Paul Leadbeater
- - - - - 20 19
207 905-ชุมนุมEnglish-ครูผู้สอนMoses Lopez
สถานที่เรียน : 617
1.905-Moses Lopez
- - - - - 20 21
208 912-ชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC-ครูผู้สอนนางขนิษฐา ภูชาดา
สถานที่เรียน : 215
1.912-นางขนิษฐา ภูชาดา
- - - - - 20 20
209 914-ชุมนุมก่อการรู้สู่ความสำเร็จ-ครูผู้สอนนางอาลิษา วระไวย์
สถานที่เรียน : 222
1.914-นางอาลิษา วระไวย์
- - - - - 20 10
210 923-ชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC-ครูผู้สอนนางกรุณา หวันเสนา
สถานที่เรียน : 221
1.923-นางกรุณา หวันเสนา
- - - - - 20 19
211 926-ชุมนุมอ่านอย่างเซียน เขียนอย่างเทพ-ครูผู้สอนนางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.926-นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์
20 35
212 928-ชุมนุมคนนำทาง (O&M)-ครูผู้สอนนายเสรี วังมุข
สถานที่เรียน : 524
1.928-นายเสรี วังมุข
20 21
213 930-ชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC-ครูผู้สอนนางกุศล แคนติ
สถานที่เรียน : 213
1.930-นางกุศล แคนติ
- - - - - 20 21
214 931-ชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC-ครูผู้สอนนางสาวปฏิมา พลยางนอก
สถานที่เรียน : 224
1.931-นางสาวปฏิมา พลยางนอก
- - - - - 20 18
215 932-ชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC-ครูผู้สอนนางสาววลัญช์ภร งามโกมล
สถานที่เรียน : 225
1.932-นางสาววลัญช์ภร งามโกมล
- - - - - 20 23
216 958-ชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC-ครูผู้สอนนางสาวจิรวรรณ ทับสีหา
สถานที่เรียน : 213
1.958-นางสาวจิรวรรณ ทับสีหา
- - - - - 20 21