การลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2565 นักเรียนชั้น ม.1-3

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2565

 

1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  สำรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.10 น. ถึง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  เวลา 16.00 น. โดยไม่ลงทะเบียนซ้ำกับรายวิชาที่เรียนในภาคเรียที่ 1/2565

2. รายละเอียดสำหรับวิชาเลือกเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2 / 2565

ม.1 เรียนวันพุธ  คาบ 1 - 2         ห้องที่ต้องลงทะเบียนเรียน ม.1/3 ถึง ม.1/14

ม.2 เรียนวันศุกร์  คาบ 1 - 2      ห้องที่ต้องลงทะเบียนเรียน ม.2/4 ถึง ม.2/14

ม.3 เรียนวันอังคาร คาบ 1 - 2     ห้องที่ต้องลงทะเบียนเรียน ม.3/4 ถึง ม.3/14

หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ให้ติดต่อที่งานทะเบียน