การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม สำรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2566

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  สำรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.10 น. ถึง  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  เวลา 16.00 น.

รายละเอียดสำหรับเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 / 2566

ม.1 เรียนวันพุธ  คาบ 1 - 2         ห้องที่ต้องลงทะเบียนเรียน ม.1/4 ถึง ม.1/14

ม.2 เรียนวันศุกร์  คาบ 1 - 2      ห้องที่ต้องลงทะเบียนเรียน ม.2/3 ถึง ม.2/14

ม.3 เรียนวันอังคาร คาบ 1 - 2     ห้องที่ต้องลงทะเบียนเรียน ม.3/4 ถึง ม.3/14